Naša činnosť

Naša činnosť

Spektrum našej stavebnej výroby môžme rozdeliť na dopravné a inžinierske stavby. Realizujeme predovšetkým cesty, mosty a inžinierske siete.


CESTY

Budovanie a opravy ciest patria k najvýznamnejším činnostiam našej spoločnosti a predstavujú cca 60% z celkového výrobného programu.

Predmetom realizácie je predovšetkým:

 • realizácia a opravy ciest s asfaltovým alebo betónovým krytom
 • dodávka a pokládka zámkových, betónových a kamenných dlažieb
 • výstavba parkovísk, odstavných plôch a chodníkov
 • vykonávanie vysprávok vozoviek z asfaltových zmesí vrátane liateho asfaltu
 • vykonávanie vysprávok po výstavbe inžinierskych sietí
 • zemné práce a výkopové práce

Cesty realizujeme zväčša pre verejný sektor (mestá, obce, samosprávne kraje), veľké výrobné podniky a developerské spoločnosti.

MOSTY

Výstavba a opravy mostov

Opravy mostov predstavujú každým rokom stále väčší podiel našej výrobnej činnosti. Predmetom prác sú väčšinou

 • Odstránenie poškodených resp. degradovaných častí
 • Výmena rims spojená s izoláciou mostovky a odvodnením
 • Reprofilačné práce na podhľadoch, ochrana obnaženej výstuže
 • Výmena zábradelných zvodidiel

Mosty, ktoré sme doteraz realizovali sú väčšinou v správe majetku obcí a samosprávnych krajov (na cestách II. a III. triedy)


INŽINIERSKE SIETE

Realizujeme:

 • Kanalizácie
 • Vodovody
 • Plynovody
 • Elektrické siete


VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Verejné priestranstvá zohrávajú dôležitú úlohu v spoločenskom živote obyvateľov mesta. Ovplyvňujú kvalitu života ich občanov a rozvoj mesta.

Predmetom realizácie je hlavne:

 • budovanie peších zón,
 • revitalizácie parkov
 • výstavba ihrísk, športovísk a cyklotrás
 • výstavba detských dopravných ihrísk a pod.